Op alle door Sanquin aangeboden opleidingen zijn de volgende definities en algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1. Definities

Sanquin:
Sanquin Health Solution Group B.V. gevestigd te Amsterdam.

Opleiding(en):
Een door Sanquin verzorgde conferentie, cursus, opleiding, training, her- en bijscholing, studie- of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Een Opleiding wordt in beginsel (mede) aangeduid met de naam ‘in company’ of ‘open’. Onder een ‘in company opleiding’ wordt verstaan een Opleiding die geheel in Opdracht voor een Opdrachtgever en in besloten kring voor door Opdrachtgever aan te wijzen (groep van) Deelnemers wordt verzorgd. Onder een ‘open opleiding’ wordt verstaan een Opleiding die voor iedere geïnteresseerde, mits voldoend aan toelatingscriteria, openstaat.

Deelnemer(s):
De personen die zichzelf opgeven of door een derde zijn opgegeven voor deelname aan een door Sanquin verzorgde Opleiding.

Aanmelding:
De inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een Overeenkomst met Sanquin wordt aangegaan

Onderwijsmateriaal:
Opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi, examenmateriaal, (live) online presentaties, e-learnings, opnames van een Opleiding of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van de Opleiding wordt gebruikt.

Opdrachtgever:
Elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die aan Sanquin een Opdracht verstrekt. Hieronder vallen ook personen die zichzelf hebben opgegeven of derden die personen hebben opgegeven voor deelname aan een door Sanquin verzorgde opleiding.

Opdracht:
De opdracht van een opdrachtgever aan Sanquin om een Opleiding te verzorgen, al dan niet ten behoeve van werknemers van het betreffende bedrijf of de betreffende instelling.

Overeenkomst:
Een Overeenkomst tussen Sanquin en een Opdrachtgever met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding door Sanquin.

2.  Toepasselijkheid

Op alle door Sanquin aangeboden Opleidingen zijn de volgende Algemene Voorwaarden (Voorwaarden) van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Door het verstrekken van een Opdracht aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Sanquin wijst de toepassing van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.

Indien Opdrachtgever zorgt voor de Aanmelding van een Deelnemer anders dan de Opdrachtgever zelf, zoals Aanmelding van een werknemer, dan verplicht Opdrachtgever zich jegens Sanquin deze Voorwaarden aan de Deelnemer bekend te maken en op te leggen.
In de gevallen waarin de betreffende Overeenkomst en deze Voorwaarden in redelijkheid niet voorzien, zal Sanquin een regeling treffen naar redelijkheid.

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en zal Sanquin nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

3. Overeenkomst

De Opdrachtgever verstrekt de Opdracht aan Sanquin door middel van de Aanmelding voor een opleiding. Aanmelding voor een opleiding geschiedt door het inzenden van het elektronische aanmeldformulier per e-mail op opleidngen@sanquin.nl
Aanmeldingen worden schriftelijk bevestigd. De Overeenkomst is daarmee tot stand gekomen. Particulieren hebben een mogelijkheid om binnen 14 dagen de overeenkomst zonder gevolgen op te zeggen, tenzij dit binnen 4 weken voor aanvang van de Opleiding geschiedt.
Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van aanmeldingen. Hierbij geldt dat het mogelijk is dat de Opleiding voor de aangevraagde periode vol kan zijn, Aanmelding geschiedt op basis van dat diegene die het eerst zich heeft Aangemeld en de inschrijving heeft voltooid een plek heeft. De Opdrachtgever wordt geïnformeerd als de Opleiding vol zit voor de gewenste periode. Opdrachtgever krijgt dan een optie van 2 weken voor een Aanmelding voor de Opleiding in de volgende periode, tenzij deze optie niet meer te vergeven is omdat die Opleiding ook vol zit.

Toelating tot een Opleiding kan afhankelijk zijn van kennis- en/of vaardigheidsniveau, Opdrachtgever dient aan te tonen dat de Deelnemer voldoet aan het gevraagde kennis- en/of vaardigheidsniveau.

Sanquin behoudt zich het recht voor om Aanmelding zonder opgave van reden(en) te weigeren.

Voor in-company opleidingen geldt dat na de datum van verzending van de opleidingsspecificatie door Sanquin aan de Opdrachtgever, de Opdrachtgever gedurende vijf werkdagen gerechtigd is kosteloos wijzigingen in het opleidingsprogramma voor te stellen. Voor wijzigingen voorgesteld na deze periode zal Sanquin per wijziging het geldende consultancytarief in rekening brengen.

Sanquin zal docenten inzetten voor de Opleiding die de relevante kennis en ervaring hebben die nodig is.

4. Tarieven en betaling

Alle door Sanquin opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De tarieven zoals vermeld bij de Opleidingen van Sanquin gelden voor uitvoeringen tot en met december van het lopende kalenderjaar. De tarieven op de website genoemd zijn indicatief, vraag de actuele tarieven op bij Sanquin.

Facturen worden verzonden naar het door Opdrachtgever opgegeven factuuradres. Factuurbedragen omvatten de kosten van het (opleidings)programma, inclusief onderwijsmateriaal voor zover aangegeven bij de Opleiding, intakegesprek en verblijf accommodatie, maaltijden, consumpties en andere voorzieningen, indien en voor zover van toepassing.
Betalingen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum verricht te zijn.

Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, deelt Sanquin hem dit schriftelijk mee en stelt daarbij een nieuwe termijn van betaling. Bij overschrijding van de in de vorige zin bedoelde nieuwe betalingstermijn is de wederpartij in verzuim, in gebrekestelling is daartoe niet vereist. Indien enige betalingstermijn wordt overschreden, is de Opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag vanaf factuurdatum. De kosten van invordering, in en/of buiten rechte door Sanquin te maken, komen steeds voor rekening van de Opdrachtgever.

Als van Sanquin meer dan gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de Overeenkomst kan Sanquin voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) verlangen.

5. Annulering door Opdrachtgever

Bij annulering dient Opdrachtgever het Onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk aan Sanquin terug te zenden, maar in elk geval binnen 7 werkdagen. Kosten voor het terugzenden komen voor rekening van de Opdrachtgever. Het terugzenden is voor risico van de Opdrachtgever. Wanneer het Onderwijsmateriaal beschadigd is of vermist raakt zal Sanquin de kosten hiervan in rekening brengen aan Opdrachtgever.

Het door een Deelnemer niet deelnemen aan een Opleiding op de datum waarop hij geplaatst is, wordt aangemerkt als annulering.

Annulering dient schriftelijk te geschieden. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de afleverdatum van de e-mail. De geplande startdatum van de Opleiding geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.
Bij annulering tot vier weken voor aanvang zijn geen kosten verschuldigd, tenzij anders vermeld bij de specifieke Opleiding. Het kan zijn dat een specifieke Opleiding een langere annuleringstemrijn heeft, als dat het geval is wordt die termijn aangehouden. 

  • Bij annulering binnen vier weken voor aanvang is 100% van de kosten verschuldigd.
  • Wanneer er sprake is van een afwijkende annuleringstermijn zoals aangegeven bij de specifieke Opleiding, dan wordt die termijn aangehouden en is annuleren binnen die gestelde termijn mogelijk, maar zijn 100% van de kosten van de Opleiding verschuldigd. 
  • Tussentijdse beëindiging door Deelnemer leidt niet tot aanspraak op restitutie van (een deel van) de verschuldigde vergoeding.

Een geplaatste Deelnemer mag zich voor aanvang van de Opleiding laten vervangen, de nieuwe Deelnemer dient te voldoen aan het gestelde kennis- en/of vaardigheidsniveau. Dit dient van te voren schriftelijk te zijn meegedeeld door de Opdrachtgever. In dat geval is Deelnemer geen annuleringskosten verschuldigd.

  • Bij annulering van de door Sanquin op verzoek van Opdrachtgever ontwikkelde Opleidingen (al dan niet ‘in-company’) worden bij annulering tot 6 weken voor aanvang de daadwerkelijk door Sanquin gemaakte (door Sanquin te specificeren) kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang is de overeengekomen prijs verschuldigd.

6. Annulering en wijziging door Sanquin

Sanquin heeft het recht zonder opgave van reden een Opleiding te annuleren in welk geval de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige aan Sanquin betaalde deelnamegeld. Sanquin is niet gehouden eventuele schade of kosten van de Opdrachtgever in verband hiermee te vergoeden. In geval van annulering ontvangen Deelnemers hierover zo spoedig mogelijk bericht.

Sanquin is met inachtneming van een redelijke termijn gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een Opleiding te wijzigen. Indien de deelnemer goed gemotiveerd aangeeft waarom de deelnemer de Opleiding onder de gewijzigde voorwaarden niet kan bijwonen zal Sanquin overgaan tot terugbetaling van het deelnamegeld, behoudens bij wijzigingen die van kleine invloed zijn. Sanquin is niet gehouden eventuele schade of kosten van de Opdrachtgever in verband hiermee te vergoeden.

Wanneer een geplande docent is verhinderd heeft Sanquin het recht een vervangende docent in te schakelen. Indien dit niet mogelijk is wordt de bijeenkomst uitgesteld of vervangen door een gelijkwaardige bijeenkomst.

Bij annulering van een bijeenkomst door Sanquin en waar geen vervangende docent of bijeenkomst voor mogelijk is worden reeds betaalde gelden aan Opdrachtgever naar rato geretourneerd. Sanquin is niet gehouden eventuele schade of kosten van de Opdrachtgever in verband met de annulering of wijziging te vergoeden.

Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Sanquin zich het recht voor de Opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen.

Aan de website van Sanquin en andere informatiedragers kunnen geen rechten worden ontleend.

7. Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrecht, die betrekking hebben op het door Sanquin verstrekte en samengestelde onderwijsmateriaal (behoudens in handel zijnde boeken) liggen bij Sanquin. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming.

8. Aansprakelijkheid

Sanquin is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan Sanquin toe te rekenen tekortkoming is Sanquin alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Sanquin. Als Sanquin gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de Overeenkomst.

9. Persoonsregistratie

Door het aangaan van een Overeenkomst met Sanquin wordt aan Sanquin toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Sanquin uitsluitend gebruiken conform het Privacystatement.

10. Klachtenregeling

Indien er een klacht is over een cursus/training, een docent of over de dienstverlening van de Sanquin Academy, dan worden deze zo snel mogelijk en, waar realiseerbaar, passend opgelost. Sanquin Academy zal binnen 4 weken na ontvangst van de klacht reageren. Een klacht wordt altijd serieus genomen en zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Bij de klacht worden ook de evaluaties en ervaringen van andere cursisten en de docent meegenomen, zo wordt er een compleet beeld geschetst van de omstandigheden waarbinnen de klacht is ontstaan. Daarna gaat de Sanquin Academy in gesprek met de klager. Is een klacht naar het oordeel van de Sanquin Academy terecht, dan wordt, zover mogelijk, in overleg naar een passende oplossing gezocht. Sanquin Academy kan de mogelijkheid geven om binnen een jaar na behandeling van de klacht de klager een alternatieve cursus/training te bieden.

Elke klacht en wijze van afhandeling zal worden geregistreerd. Is de klacht afgehandeld, dan wordt deze registratie maximaal 3 maanden bewaard.

Het indienden van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Indien u een klacht heeft, dan kunt u deze indienen bij de Sanquin Academy via opleidingen@sanquin.nl

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door een bevoegde rechter in Nederland.