Privacyregeling Sanquin Academy

Welke persoonsgegevens verzamelt Sanquin Academy, hoe en voor welke doeleinden?

Sanquin Academy beschikt over de persoonsgegevens van jou als je je aanmeldt voor een opleiding. Je kunt bij persoonsgegevens bijvoorbeeld denken aan:

 • NAW gegevens zoals adres, e-mail en telefoonnummer;
 • Diploma’s, certificaten en kwalificaties;
 • BIG registratie;
 • Behaald diploma/certificaat bij de opleiding.

We verzamelen persoonsgegevens op de volgende manieren:

(1) we verzamelen gegevens die je zelf aan ons verstrekt via ons online formulier of op een andere manier schriftelijk bij ons binnen komt (bijvoorbeeld via email);

(2) we ontvangen gegevens van derden zoals je werkgever of een organisatie dat in opdracht van jouw werkgever een opleiding via Sanquin Academy verzorgt.

Wij gebruiken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verzorgen van een opleiding voor de deelnemer, de facturatie, uitreiken van een certificaat of diploma.
 • Op de hoogte houden van opleidingen en nieuws omtrent opleidingen die door Sanquin Academy worden verzorgt.

Het volgen van een opleiding

Bij het aanmelden en volgen van een opleiding delen we de essentiële gegevens met de docent en met de andere deelnemers.

Wij gebruiken de volgende geldige redenen/wettelijke grondslagen:

 • Jouw (uitdrukkelijke) toestemming; of
 • Volgend uit een overeenkomst; of
 • Gerechtvaardigd belang Sanquin Academy;

De verwerking is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van verplichtingen die Sanquin Academy heeft.

Het op de hoogte houden van nieuws bij Sanquin Academy

Als Sanquin Academy hebben wij een nieuwsbrief waarbij wij jou op de hoogte houden van nieuws en opleidingen betreffende de Sanquin Academy. De geldige reden/wettelijke grondslag die wij gebruiken is:

 • Jouw toestemming.

Hoe zorgen we ervoor dat je gegevens veilig zijn, en hoe lang bewaart Sanquin Academy persoonsgegevens?

Sanquin Academy heeft technische en organisatorische maatregelen genomen (en zal dat toekomstig ook blijven updaten) om te waarborgen dat je persoonsgegevens goed beveiligd zijn en dus beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, onbedoelde of onrechtmatige vernietiging en verlies.

Iedere werknemer van Sanquin Academy die jouw gegevens mag inzien, heeft een geheimhoudingsplicht. Hij/zij moet al deze gegevens vertrouwelijk behandelen.

Een Sanquin Academy-medewerker heeft alleen dan inzage in de gegevens als die nodig zijn voor de uitoefening van zijn/haar functie.

Sanquin Academy heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden jouw persoonlijke gegevens kunnen inzien. Gegevens op papier bewaren we bijvoorbeeld in afgesloten ruimtes en elektronische gegevens zijn beveiligd met wachtwoorden.

De algemene regel is dat Sanquin Academy persoonsgegevens bewaart zolang ze nodig zijn. Soms is dat zes maanden en soms veel langer, omdat dit nodig is om te voldoen aan (wettelijke) verplichtingen, denk aan het bewaren van gegevens over een behaald diploma of certificaat. Zijn jouw gegevens niet meer nodig, dan vernietigen of anonimiseren we de gegevens.

Verstrekt Sanquin Academy informatie aan derden?

De aard van onze activiteiten brengt mee dat wij je gegevens in sommige gevallen delen met derde partijen, denk aan je werkgever, een accreditatieinstelling, een diplomaregister. Hierbij worden alleen de noodzakelijke gegevens gedeeld.

In bepaalde gevallen kunnen we je persoonsgegevens delen met betrouwbare derden voor het uitvoeren van bepaalde (technische) diensten (bijv. hostingproviders en telefonische ondersteuningsdiensten). Alle dergelijke derden zijn verplicht je gegevens adequaat te beveiligen en uitsluitend volgens onze instructies te verwerken. Met ieder van deze partijen hebben wij een schriftelijk contract waarin deze aspecten zijn geregeld.

Daarnaast kunnen we geaggregeerde, niet tot de persoon herleidbare informatie delen met derden. We zorgen ervoor dat deze niet-persoonlijke informatie niet herleid kan worden tot specifieke personen. Verder kunnen we je persoonsgegevens delen met toezichthouders en opsporingsinstanties, indien we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Heb je inzage in jouw eigen persoonsgegevens?

Ja. Als je wilt weten of Sanquin Academy persoonsgegevens van jou heeft, en zo ja welke, dan kun je een verzoek tot inzage indienen. Sanquin Academy zorgt ervoor dat je binnen één maand na je verzoek je gegevens kunt inzien.

Uiteraard krijg je alleen inzage in jouw eigen gegevens en niet in gegevens van anderen. Als je dat wilt, kun je een afschrift van jouw gegevens krijgen.

Wil je je eigen gegevens komen inzien, dan gelden er twee regels:

Je maakt vooraf een afspraak met Sanquin Academy via opleidingen@sanquin.nl(als je schriftelijk of mondeling om inzage vraagt);

Je moet je legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs).

Wil je persoonsgegevens laten corrigeren of vernietigen?

Ben je van mening dat je gegevens onjuist zijn of ten onrechte worden verwerkt, dan kun je een verzoek indienen om je gegevens aan te passen. Je kunt ons ook vragen je persoonsgegevens te laten vernietigen. Dit moet je schriftelijk doen en met opgaaf van reden.

Kan ik mijn persoonsgegevens aan een andere organisatie overdragen?

Het recht op overdraagbaarheid geldt alleen als jij jouw persoonsgegevens hebt aangeleverd bij Sanquin Academy op basis van toestemming of een overeenkomst, en de verwerking van deze gegevens via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Op verzoek en indien technisch mogelijk, worden je persoonsgegevens door ons rechtstreeks overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Kan je het gebruik van persoonsgegevens beperken of er bezwaar tegen maken?

Je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens als Sanquin Academy jouw gegevens verwerkt op basis van een ‘gerechtvaardigd belang’. Sanquin Academy staakt dan het gebruik van jouw persoonsgegevens voor dit doel, tenzij Sanquin Academy dwingende gerechtvaardigde gronden heeft voor het gebruik.

Je kunt ook in bepaalde gevallen het gebruik van je gegevens voor een bepaald doel beperken, wat inhoudt dat deze verwerking van je gegevens gedurende een bepaalde tijd wordt opgeschort. Omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot uitoefening van dit recht zijn bijvoorbeeld als:

 • je de juistheid van de gegevens betwist;
 • de verwerking onrechtmatig is en je niet wilt dat de gegevens worden vernietigd;
 • je bezwaar hebt gemaakt, in afwachting van het antwoord van Sanquin Academy.